Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Benkő Brigitta E.V., mint „Adatkezelő” a https://www.hod-dog.hu/, mint „Weboldal” domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogatók, „Felhasználók” elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót!

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:

  • General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 – Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
  • 2008. évi LXVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
  • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője Benkő Brigitta E.V.
Székhelye: 6636 Mártély, Tornyai u. 23.
E-mail címe: nevezes@hod-dog.hu
Vállalkozói engedély száma: 12789140, ES616197

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

2.1. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a Felhasználó hozzáférése a kifejezetten ügyfeleinknek szóló személyre szabott szolgáltatásainkhoz. A felhasználó regisztrációkor megadott adatait kizárólag a felhasználó azonosításához és a bejelentkezés és a szolgáltatások hozzáféréséhez használjuk fel. A weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételekor jelentkezés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): keresztnév*, vezeték név*, e-mail cím*, telefonszám, nem*, születési dátum.

2.2. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): név*; e-mail cím*; telefonszám*, üzenet.

2.3. Weboldal látogatás

Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok felhasználó általi elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit a 7. pontban foglalja össze az Adatkezelő.

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés, adatfeldolgozás időtartama csak az adott cél eléréséig tart a következő esetekben: honlapra látogatók; hírlevélre feliratkozók; support ügyintézés, regisztráció esetén.

3.1. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.

Adatkezelő: Benkő Brigitta E.V.
Székhelye: 6636 Mártély, Tornyai u. 23.
E-mail címe: nevezes@hod-dog.hu

3.2. Regisztráció esetén tárolt adatok

Regisztráció során kezelt adatok esetében, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.

Adatkezelő: Benkő Brigitta E.V.
Székhelye: 6636 Mártély, Tornyai u. 23.
E-mail címe: nevezes@hod-dog.hu

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)):

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhely szolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e- mailben a nevezes@hod-dog.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Benkő Brigitta E.V., 6636 Mártély, Tornyai u. 23., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a nevezes@hod-dog.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Benkő Brigitta E.V., 6636 Mártély, Tornyai u. 23., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a nevezes@hod-dog.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Benkő Brigitta E.V., 6636 Mártély, Tornyai u. 23., ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználok a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos Tájékoztató elérhető az a A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

7. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk – cookie-k

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználószemély szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az Adatkezelő webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében anonim adatokat gyűjt. Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: www.google.com/analytics

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

8. Adattovábbítás

Adatkezelő az alábbi esetekben oszthat meg személyes adatokat más szervezetekkel:

- ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelezi vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges,

- ha jogainak megalapozása, gyakorlása vagy megvédése (ez magába foglalja a csalásmegelőzés céljából másoknak átadott személyes adatokat) céljából szükséges,

A weboldal adatkezelése során adattovábbítás nem történik az EGT-n kívülre (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein kívüli), harmadik országba nem továbbít adatokat, az általa kezelt adatok minden esetben az Európai Unió földrajzi területén maradnak.

A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait az alábbi külső felek részére továbbíthatja a meghatározott feladat elvégzésének céljából:

Tárhelyszolgáltatás:

Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
Adószám: 25859502-2-42
Telefonszám: +36 1 707 67 26
E-mail cím: hello@sybell.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Bankkártyás fizetési szolgáltatás:

OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Adószám: 24386106-2-42
Telefonszám: +36 1 3666 611
E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő által a https://www.hod-dog.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint Adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím.

Az Adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

9. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkek) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet.

Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Hódmezővásárhely, 2018. január 1.